นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
65836   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
26/02/2564 : ระดับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ การประเมิน ITA ในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30/03/2564 : ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
25/03/2564 : ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การลงเวลาการปฏิบัติงาน
28/04/2564 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
28/04/2564 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564
28/10/2563 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
28/04/2564 : ประกา่ศ อบต.เสมาใหญ่ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564
28/04/2564 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564
27/04/2564 : ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
27/04/2564 : พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
26/04/2564 : กิจกรรม เก็บและกำจัดขยะริมทาง
21/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564)
07/04/2564 : การประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
07/04/2564 : การประชุม คณะกรรมการพัฒนา ฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
07/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
05/04/2564 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
29/03/2564 : คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26/07/2564 : การประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผน ฯ
26/03/2564 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
23/03/2564 : ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.เสมาใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>