นายอุเทน ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
21   คน
สถิติวันนี้
226   คน
สถิติทั้งหมด
155501   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

สภาพทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 

 

     1.   ด้านกายภาพ

ตำบลเสมาใหญ่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2512  โดยมีการแยกตัวออกมาจากตำบลดอน

ตะหนิน อำเภอบัวใหญ่  แล้วมีการตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้าน  ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด คือบ้านเสมาใหญ่  ซึ่งมีประวัติในการก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 400 ปี และชื่อหมู่บ้านที่ตั้งนั้นตั้งตามหลักฐานทางโบราณวัตถุที่ค้นพบ คือใบเสมาหินทรายขนาดใหญ่  ต่อมาได้มีการกระจายอำนาจการปกครอง จึงมีการตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2540

 

 1. ที่ตั้งของหมู่บ้าน  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเสมาใหญ่   เต็มพื้นที่  จำนวน  11  หมู่บ้าน   ดังนี้

หมู่ที่  1     บ้านเสมาใหญ่             กำนันตำบลเสมาใหญ่     คือ  นายเพิ่มพร ดีใหม่

หมู่ที่  2     บ้านหญ้าคา               ผู้ใหญ่บ้าน                 คือ  นายสุรัตน์ นฤมลชวลิต

หมู่ที่  3     บ้านนา                     ผู้ใหญ่บ้าน                 คือ  นายประกาศิต น้อยการนา

หมู่ที่  4     บ้านดอนบก               ผู้ใหญ่บ้าน                 คือ  นายสมสรรค์ ภูมินอก

หมู่ที่  5     บ้านหนองแจ้งน้อย        ผู้ใหญ่บ้าน                 คือ  นายสมชาย กุลนอก

หมู่ที่  6     บ้านโนนติ้ว                ผู้ใหญ่บ้าน                 คือ  นางสุวรรณี เทพคำดี

หมู่ที่  7     บ้านหนองหัวช้าง          ผู้ใหญ่บ้าน                 คือ  นายหนูเลื่อน พันธ์สวัสดิ์

หมู่ที่  8     บ้านโนนใหญ่              ผู้ใหญ่บ้าน                 คือ  นายอารีย์ การถาง

หมู่ที่  9     บ้านไร่อ้อย                 ผู้ใหญ่บ้าน                 คือ  นายเรืองฤทธิ์ รัตนประเสริฐ

หมู่ที่ 10    บ้านโนนสีสุก              ผู้ใหญ่บ้าน                 คือ  นายวิระกร ดอนอีง้อง

หมู่ที่ 11    บ้านแจ้งสว่าง              ผู้ใหญ่บ้าน                 คือ  นายบุญเยี่ยม ชวนนอก

 

 1. ลักษณะภูมิประเทศ

                    องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  มีลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบตามลักษณะที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นที่ราบเอียงไม่สม่ำเสมอ  มีลำห้วยใหญ่ไหลผ่านทางตอนบนและตะวันออกของตำบล  มีหนองน้ำทั้งหนองน้ำธรรมชาติ  และแหล่งน้ำที่ขุดขึ้นมาใหม่กระจายอยู่ทั่วไป   แต่ยังมีปริมาณน้ำตามลำห้วย  และหนองน้ำ  อยู่ในปริมาณน้อย  ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค  และเพื่อการเกษตร   โดยลักษณะภูมิประเทศโดยรวมมีลักษณะดังนี้  ความลาดชัน  ลักษณะภูมิประเทศมีความลาดชันเล็กน้อย  พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ  เป็นที่สูงอยู่ทางทิศตะวันตก  ลาดต่ำลงมาทางด้านทิศตะวันออก  ทิศเหนือ และทางทิศใต้ของพื้นที่   และที่ตั้งของหมู่บ้านจะเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง

 

การใช้พื้นที่ทั้งหมด  17,500 ไร่ จำแนกออกเป็นด้านต่างๆดังนี้

พื้นที่ทางการเกษตร       ประมาณ   16,231    ไร่  คิดเป็นร้อยละ   92.75   ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ป่า                    ประมาณ      90   ไร่      คิดเป็นร้อยละ    0.51    ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่พักอาศัย              ประมาณ     728  ไร่      คิดเป็นร้อยละ    4.16    ของพื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่ด้านการสาธารณะ    ประมาณ    451   ไร่      คิดเป็นร้อยละ    2.58    ของพื้นที่ทั้งหมด

 

 

 

 1. ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู   ซึ่งมี  ๓  ฤดู  ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 2 – 3  สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน  ในเดือนกรกฎาคม 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม

อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  

 

 1. ลักษณะของดิน

 ทรัพยากรดิน  ส่วนมากมีสภาพเป็นดินที่มีความเค็มมาก   สามารถนำมาแปรรูปเป็นเกลือได้

 

 1. ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค - บริโภค  และการเกษตร  ทั้งแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน   ดังนี้

                   แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค  ดังนี้

                   1. บ้านเสมาใหญ่          หมู่ที่  1           สระนอก  สระใน

                   2. บ้านหญ้าคา            หมู่ที่  2          สระหนองโสน   สระมะค่า   สระหนองแมว

                    3.  บ้านนา                หมู่ที่  3          สระหนองหว้า  สระหนองแวง

4.  บ้านดอนบก           หมู่ที่  4           สระหัวนอนบ้าน

5.  บ้านหนองแจ้งน้อย    หมู่ที่ 5            สระหนองตาสุด  สระวัด  หนองสรวง

6.  บ้านโนนติ้ว            หมู่ที่  6          สระหนองโน  สระวัด  ประปาบาดาล

7.  บ้านหนองหัวช้าง      หมู่ที่ 7            สระดอนชาติ

8.  บ้านโนนใหญ่          หมู่ที่  8           สระประปา  หนองระเริงใหญ่   หนองข้าวกี่

9.  บ้านไร่อ้อย            หมู่ที่  9          ลำห้วยโสก

10. บ้านโนนสีสุก         หมู่ที่  10        สระประปา   สระมะค่า

11. บ้านแจ้งสว่าง         หมู่ที่  11        สระหนองตาสุด   ประปาบาดาล

ลำห้วย  หนอง   คลอง

1. ลำห้วยกระเบื้อง                  บ้านหนองหัวช้าง   

                   2. ลำห้วยนาเพียง                   บ้านเสมาใหญ่   บ้านนา  

                   3. ลำห้วยยางใต้                     บ้านเสมาใหญ่   บ้านนา   บ้านดอนบก

                   4. ลำห้วยยางเหนือ                 บ้านเสมาใหญ่

                   5. ลำห้วยโสก / คลองน้อย         บ้านไร่อ้อย

                   6. ลำห้วยวังจาน                    บ้านดอนบก

                   7. ลำห้วยสามง่าม                   บ้านดอนบก

                    8. คลองอีสานเขียว                  บ้านไร่อ้อย บ้านโนนติ้ว บ้านนา บ้านดอนบก บ้านแจ้งสว่าง

 

 

2. ด้านการเมือง / ปกครอง

 1.   เขตการปกครอง

ตำบลเสมาใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11  หมู่บ้าน  และมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

          ทิศเหนือ                   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่

ทิศใต้              มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลคูขาด  อำเภอคง

ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลดอนตะหนิน และตำบลกุดจอก  อำเภอบัวใหญ่

ทิศตะวันตก      มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่

 

 1.   การเลือกตั้ง

ตำบลเสมาใหญ่แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  11  เขต  ตามเขตพื้นที่หมู่บ้าน

 • จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง         3,968   คน
 • จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง     2,346 คน 

คิดเป็นร้อยละ  59.12   จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น

                        (ข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่  24  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62)  

 

3.  ประชากร 

 1.   ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

ข้อมูลประชากรตำบลเสมาใหญ่

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร/2563 (คน)

ครัวเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

เสมาใหญ่

197

355

340

695

2

หญ้าคา

184

354

376

730

3

นา

76

121

114

235

4

ดอนบก

90

169

172

341

5

หนองแจ้งน้อย

102

169

200

369

6

โนนติ้ว

110

186

186

372

7

หนองหัวช้าง

238

414

430

844

8

โนนใหญ่

101

176

180

356

9

ไร่อ้อย

60

98

94

192

10

โนนสีสุก

51

93

101

194

11

แจ้งสว่าง

130

248

250

498

รวม

1,339

2,383

2,443

4,826

 

                                                                                           ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์  ณ   6 พฤศจิกายน  2563

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง :


เข้าชม : 14573