นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
18   คน
สถิติวันนี้
247   คน
สถิติทั้งหมด
155522   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ค้นหาจาก :
08/08/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน) งานตรวจสอบภายใน 85
29/06/2564 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 628
16/03/2564 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 6417
27/04/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2727
25/02/2564 : จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3284
03/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 50 ชุด 2952
03/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) 3021
03/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3014
15/12/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3008
28/10/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับเครื่องจักรในการสูบน้ำจากคลองวังชมพู มายัง หนองตาสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2148
28/10/2563 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2101
24/07/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 2098
01/06/2563 : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 2112
01/06/2563 : โครงการจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ 2219
01/06/2563 : โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตองค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต 2563 2135
18/03/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง 2183
16/03/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 2107
13/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม 2067
27/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2083
27/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2250
06/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2118
27/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ 2108
26/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชน ณ จุด บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 2159
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2089
04/11/2562 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2041
19/11/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 2166
29/10/2562 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง สำนักงาน กองคลัง 2199
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก 2155
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2119
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) 2223
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) 2182
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก 2156
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ที่ทำการ อบต.เสมาใหญ่ 2199
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก 2072
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ 2236
06/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2273
19/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 2088
19/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2139
19/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 2110
05/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราขขนนีพันปีหลวงและป้ายประชุมสภา ฯ 2304
25/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) 2162
23/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2184
18/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 2115
18/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 2099
11/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 2229
10/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2051
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 2112
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 2162
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 2175
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 2108


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>