นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
8   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
65850   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ค้นหาจาก :
16/03/2564 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 4910
27/04/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1831
25/02/2564 : จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2327
03/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 50 ชุด 2090
03/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) 2130
03/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2105
15/12/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2101
28/10/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับเครื่องจักรในการสูบน้ำจากคลองวังชมพู มายัง หนองตาสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1361
28/10/2563 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1342
24/07/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 1351
01/06/2563 : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 1371
01/06/2563 : โครงการจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ 1395
01/06/2563 : โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตองค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต 2563 1345
18/03/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง 1386
16/03/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1331
13/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม 1307
27/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1353
27/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1457
06/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1362
27/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ 1348
26/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชน ณ จุด บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 1376
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1393
04/11/2562 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1290
19/11/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1378
29/10/2562 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง สำนักงาน กองคลัง 1363
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก 1391
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1392
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) 1402
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) 1367
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก 1398
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ที่ทำการ อบต.เสมาใหญ่ 1430
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก 1280
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ 1484
06/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1431
19/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 1345
19/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1367
19/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 1343
05/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราขขนนีพันปีหลวงและป้ายประชุมสภา ฯ 1437
25/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) 1379
23/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1407
18/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 1365
18/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 1355
11/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 1428
10/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 1303
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 1366
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 1384
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 1401
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 1337
01/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1357
25/06/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนและคันคูคลอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1394


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>