นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
107529   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ค้นหาจาก :
29/06/2564 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 436
16/03/2564 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 6177
27/04/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2506
25/02/2564 : จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3030
03/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 50 ชุด 2746
03/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองส่งเสริมการเกษตร) 2818
03/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2783
15/12/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2774
28/10/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับเครื่องจักรในการสูบน้ำจากคลองวังชมพู มายัง หนองตาสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1910
28/10/2563 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1891
24/07/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 1898
01/06/2563 : จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 1908
01/06/2563 : โครงการจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ 1973
01/06/2563 : โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตองค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต 2563 1921
18/03/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง 1966
16/03/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1901
13/02/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม 1855
27/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1892
27/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2026
06/01/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1905
27/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ 1907
26/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชน ณ จุด บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 1946
24/12/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1920
04/11/2562 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1838
19/11/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1942
29/10/2562 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง สำนักงาน กองคลัง 1964
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก 1952
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1933
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) 1995
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) 1955
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก 1977
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ที่ทำการ อบต.เสมาใหญ่ 1982
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก 1852
27/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ 2044
06/09/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2042
19/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 1914
19/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1949
19/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 1886
05/08/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราขขนนีพันปีหลวงและป้ายประชุมสภา ฯ 2042
25/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) 1952
23/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1994
18/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 1915
18/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 1874
11/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 2023
10/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 1845
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) 1929
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 1950
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 1960
02/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) 1897
01/07/2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1924


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>