นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
65850   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหาจาก :
26/02/2564 : ระดับผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ การประเมิน ITA ในระบบ ITAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30/03/2564 : ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
25/03/2564 : ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ การลงเวลาการปฏิบัติงาน
28/04/2564 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564
28/04/2564 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564
28/10/2563 : ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
27/04/2564 : ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
27/04/2564 : พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
26/04/2564 : กิจกรรม เก็บและกำจัดขยะริมทาง
21/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564)
07/04/2564 : การประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
07/04/2564 : การประชุม คณะกรรมการพัฒนา ฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
07/04/2564 : ประชาสัมพันธ์การดำเนินการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
26/07/2564 : การประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผน ฯ
23/03/2564 : ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบต.เสมาใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
16/03/2564 : กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23/03/2564 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.เสมาใหญ่
01/02/2564 : การนำส่งข้อมูลรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจะปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563.
24/12/2563 : การนำส่งข้อมูลรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจะปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พ.ย. 2563.
24/12/2563 : การนำส่งข้อมูลรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจะปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563.


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด6
1 2 3 4 5 6 >>