นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
20   คน
สถิติวันนี้
243   คน
สถิติทั้งหมด
155518   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
18/11/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบ้านแจ้งสว่าง ถึง คุ้ม โคกกลาง เชื่อมตำบลดอนตะหนิน (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ -๐๑) 1
18/11/2565 : ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 11
30/08/2565 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 12
02/03/2566 : ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 25
09/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ใสสะอาด ปี ๒๕๖๖ 48
07/02/2566 : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 47
31/01/2566 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบริเวณนานางเพ็ชรบุรี ศรีนอก ถึง ที่สาธารณประโยชน์โนนขามเตี้ย บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ 40
28/02/2566 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบริเวณศาลปู่ตา ถึง บ้านนายทองคำ แก้วอุดร บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ 54
31/01/2566 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 จากสายจากบ้านร้อยตรีเจิด ขวาธิจักร ถึง สวนนายประจวบ ช่างเหล็ก 80
02/02/2566 : ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มกราคม 2566 42
01/02/2566 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 36
01/02/2566 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 11
01/02/2566 : ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 13
11/01/2566 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565) 16
06/01/2566 : ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ธันวาคม 2565 17
02/12/2565 : ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 12
18/11/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบ้านแจ้งสว่าง ถึง คุ้มโคกกลาง เชื่อมตำบลดอนตะหนิน (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๑) 25
10/11/2565 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป่าช้าบ้านโนนสีสุก - แยกนานายแพง นะสุโห บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 21
10/11/2565 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 จากบริเวณสวนนางสาวทองบ่อ สนิทนอก ไป นานางติ่ง ทำกันหา 21
10/11/2565 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 จากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ไป หน้าวัดบ้านโนนติ้ว 27
07/09/2565 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก หมู่ที่ ๙ (สายทาง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๓) 26
10/11/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป่าช้าบ้านโนนสีสุก - แยกนานายแพง นะสุโห บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 35
10/11/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 จากบริเวณสวนนางสาวทองบ่อ สนิทนอก ไป นานางติ่ง ทำกันหา 23
10/11/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 จากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ไป หน้าวัดบ้านโนนติ้ว 25
08/11/2565 : ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับพัสดุ 45
04/10/2565 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2565 ถึง เดือน กันยายน 2565) 23
19/07/2565 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565) 25
03/11/2565 : ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน ตุลาคม 2565 34
25/10/2565 : ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 95
25/10/2565 : ประกาศ รายงานรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 51
18/10/2565 : ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 37
10/10/2565 : ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง 63
10/10/2565 : รายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 70
05/10/2565 : ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กันยายน 2565 71
06/09/2565 : ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน สิงหาคม 2565 73
06/09/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก หมู่ที่ ๙ (สายทาง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๓) 74
08/08/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน) งานตรวจสอบภายใน 85
03/08/2565 : สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 246
25/07/2565 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 235
25/07/2565 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 251
25/07/2565 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 331
25/07/2022 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 338
25/07/2565 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 343
04/07/2565 : ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 2565 246
06/06/2565 : ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 171
10/05/2565 : ประกาศ ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 446
10/05/2565 : ประกาศ ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 426
09/05/2565 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 526
09/05/2565 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 414
06/05/2565 : ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 502


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>