นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
65835   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

กองการศึกษาฯ

นายจักรกฤษ เลไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางเสงี่ยม พันธุ์สวัสดิ์
ครู ค.ศ.2
นางจิริยา เทอดศักดิ์ศรี
ครู ค.ศ. 1
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจตุพร จิตไพศาล
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวปภาดา เผื่อแผ่
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก