นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
20   คน
สถิติวันนี้
226   คน
สถิติทั้งหมด
155501   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
รณรงค์ปลุกจิตสำนึกการงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รณรงค์ปลุกจิตสำนึกการงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
    1
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2566
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2566
    14
กิจกรรม การประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy
กิจกรรม การประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy
    13
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2566
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566
    42
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เสมาใหญ่
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เสมาใหญ่
    33
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2566
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
    43
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2566
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
    40
ประชาสัมพันธ์ชองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชาสัมพันธ์ชองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2566
    51
No gift Policy เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร
No gift Policy เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร
    40
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565
    55
การประชุมประชาคมตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบต.เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
การประชุมประชาคมตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบต.เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565
    38
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา และรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในระดับ AA
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา และรับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับ AA
    46
โครงการขับคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเสมาใหญ่
โครงการขับคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเสมาใหญ่
    97
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
    201
กิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
กิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
    165
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
    244
การประชุมประชาคม บ้านหนองหัวช้าง ม.7 ในการรับฟังความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
การประชุมประชาคม บ้านหนองหัวช้าง ม.7 ในการรับฟังความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
    214
ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ การขาดแคลนนำ้อุปโภค บริโภค ม.1
ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ การขาดแคลนนำ้อุปโภค บริโภค ม.1
    229
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
    231
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อบต.เสมาใหญ่
ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อบต.เสมาใหญ่
    211
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เสมาใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เสมาใหญ่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
    472
สำรวจความเสียหาย เหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2565
สำรวจความเสียหาย เหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
    924
การซ่อมแซมถนน ม.1
การซ่อมแซมถนน ม.1
    1037
สำรวจพื้นที่เพื่อขอรับงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปา ของหมู่ 5 และหมู่ 11
สำรวจพื้นที่เพื่อขอรับงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปา ของหมู่ 5 และหมู่ 11
    1009
ซ่อมแซมถนน ม.6 บ้านโนนติ้ว
ซ่อมแซมถนน ม.6 บ้านโนนติ้ว
    972
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้เลือดออก
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้เลือดออก
    1042
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลแล ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลแล ครั้งที่ 2/2565
    1064


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>