นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
65834   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
 11   6069
กิจกรรม พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
กิจกรรม พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
 9   5993
กิจกรรม เก็บและกำจัดขยะริมทาง
กิจกรรม เก็บและกำจัดขยะริมทาง
 6   6041
การประชุม คณะกรรมการพัฒนา ฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
การประชุม คณะกรรมการพัฒนา ฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
 5   6441
การประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
การประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
 9   6432
การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 3   6443
การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 5   6465
การประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผน ฯ อบต.เสมาใหญ่
การประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผน ฯ อบต.เสมาใหญ่
 5   6452
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เสมาใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.เสมาใหญ่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
 5   6955
กิจกรรมรับฟังบรรยายวีดีทัศน์การปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริตเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรมรับฟังบรรยายวีดีทัศน์การปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริตเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 1   7055
กิจกรรม  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 3   7009
กิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์
กิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
 10   7013
Km เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว
Km เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตัว
 1   7110
วันที่ 13 มีนาคม2564   อบต.เสมาใหญ่  จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
วันที่ 13 มีนาคม2564 อบต.เสมาใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
 5   7104
การประชุมเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การประชุมเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 2   7032
ประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
 3   7216
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 12   7021
การออกสำรวจพื้นที่บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 7 ต.เสมาใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2564 เวลาประมาณ 16.00 น.
การออกสำรวจพื้นที่บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 7 ต.เสมาใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยพายุฤดูร้อนเมื่อวันที่ 5 มี.ค.2564 เวลาประมาณ 16.00 น.
 11   7181
ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT)
ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT)
 1   2384
การลงนาม MOU เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
การลงนาม MOU เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 5   2401
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6
 5   2295
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส  อบต.ใสสะอาด 2564”
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส อบต.ใสสะอาด 2564”
 1   2040
กิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผา และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมจิตอาสาเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดการเผา และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2564
 9   2021
ประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
ประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564
 9   1854
การดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 ประจำปีงบประมาณ 2564
การดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 ประจำปีงบประมาณ 2564
 5   1785
อบต.เสมาใหญ่ร่วมออกตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ร่วมกับอำเภอบัวใหญ่ สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่และ สภ.อ.บัวใหญ่ ณ ร้านบาลายตำถาด และ เอเจรีสอร์ท
อบต.เสมาใหญ่ร่วมออกตรวจตามแผนปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ร่วมกับอำเภอบัวใหญ่ สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่และ สภ.อ.บัวใหญ่ ณ ร้านบาลายตำถาด และ เอเจรีสอร์ท
 11   1954
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔
 7   1243


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>