นายอุเทน ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
26   คน
สถิติวันนี้
226   คน
สถิติทั้งหมด
155501   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 

 

"เกษตรกรรมดี   มีความรู้ทันสมัย   การคมนาคมสะดวกปลอดภัย 

ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา  การศึกษา 4.0  หนุนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น”      

 

          พันธกิจ

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรแบบอินทรีย์
 2. พัฒนาจัดการศึกษา  การกีฬา  สาธารณสุข  และสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 6. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล

         จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. เด็กเล็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 2. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต 
 3. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดำรงอยู่สืบทอดตลอดไป
 4. ประชาชนมีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น
 5. การคมนาคมขนส่งสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและทั่วถึง
 6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยในตำบล
 7. ประชาชนพัฒนาภูมิปัญาท้องถิ่นให้เกิดรายได้
 8. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม


เข้าชม : 13088