นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
32   คน
สถิติวันนี้
226   คน
สถิติทั้งหมด
155501   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

ค้นหาจาก :
18/11/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบ้านแจ้งสว่าง ถึง คุ้ม โคกกลาง เชื่อมตำบลดอนตะหนิน (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ -๐๑) 1
18/11/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบ้านแจ้งสว่าง ถึง คุ้มโคกกลาง เชื่อมตำบลดอนตะหนิน (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๑) 25
10/11/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป่าช้าบ้านโนนสีสุก - แยกนานายแพง นะสุโห บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 35
10/11/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 จากบริเวณสวนนางสาวทองบ่อ สนิทนอก ไป นานางติ่ง ทำกันหา 23
10/11/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 จากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ไป หน้าวัดบ้านโนนติ้ว 25
06/09/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก หมู่ที่ ๙ (สายทาง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๓) 74
09/05/2565 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 526
09/05/2565 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 414
05/05/2565 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 121
05/05/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 153
05/05/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 139
18/02/2565 : ประกาศ ราคากลาง โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปา ขยายเขตการให้บริการ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 946
09/02/2565 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 846
08/02/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 862
24/12/2564 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 833
24/12/2564 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 808
22/12/2564 : ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 753
22/12/2564 : ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 744
28/10/2564 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม. ถ. 2083 สายบ้านหัวหนอง - เสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 580
13/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 581
13/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 569
13/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 614
13/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 566
13/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 563
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 579
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 545
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 612
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 574
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 624
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 595
08/06/2564 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 770
04/06/2564 : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 737
09/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 2901
09/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 2967
02/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (อาคารอเนกประสงค์) 2882
23/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 บริเวณจาก บ้านนายไพฑูรย์ สงครินทร์ ถึงหน้าบ้าน นายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ 2976
23/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 บริเวณจาก แยกบ้านนางสมจิตร ศรีคำ ไปบ้าน นายบุญมี บรรดาศักดิ์ 2997
05/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนางรุจิรา ชวนนอก ถึงบ้าน นางเกษราภรณ์ จันทร์หอม 2975
05/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณจาก ศพด.บ้านเสมาใหญ่ ไปบ้านนางอลิษา การถาง 2996
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 2176
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 2052
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 2125
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 2138
13/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางคำหมา ลึ่มนอก ถึงบ้านนางสำเภา ทองนอก) 2084
13/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 (บริเวณจากนานายสมรรถ ศรีนอก ไปถนนเสมาใหญ่ – หัวหนอง) 2124
13/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 2029
13/07/2563 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 2052
23/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2001
24/06/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางมณี ไปบ้านนางพุทธสิน 2120
24/06/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางโสภา ไปบ้านนายบุญเหลือ 2054


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>