นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
41   คน
สถิติทั้งหมด
107516   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

ค้นหาจาก :
09/05/2565 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 326
09/05/2565 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 269
05/05/2565 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 24
05/05/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 24
05/05/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 26
18/02/2565 : ประกาศ ราคากลาง โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปา ขยายเขตการให้บริการ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 593
09/02/2565 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 577
08/02/2565 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 551
24/12/2564 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 512
24/12/2564 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 522
22/12/2564 : ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 486
22/12/2564 : ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 472
28/10/2564 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม. ถ. 2083 สายบ้านหัวหนอง - เสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 371
13/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 379
13/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 356
13/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 414
13/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 383
13/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 385
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 375
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 370
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 393
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 371
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 412
07/09/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 392
08/06/2564 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 565
04/06/2564 : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 543
09/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 2679
09/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 2712
02/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (อาคารอเนกประสงค์) 2658
23/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 บริเวณจาก บ้านนายไพฑูรย์ สงครินทร์ ถึงหน้าบ้าน นายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ 2731
23/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 บริเวณจาก แยกบ้านนางสมจิตร ศรีคำ ไปบ้าน นายบุญมี บรรดาศักดิ์ 2749
05/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนางรุจิรา ชวนนอก ถึงบ้าน นางเกษราภรณ์ จันทร์หอม 2723
05/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณจาก ศพด.บ้านเสมาใหญ่ ไปบ้านนางอลิษา การถาง 2765
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1936
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1830
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1910
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1891
13/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางคำหมา ลึ่มนอก ถึงบ้านนางสำเภา ทองนอก) 1874
13/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 (บริเวณจากนานายสมรรถ ศรีนอก ไปถนนเสมาใหญ่ – หัวหนอง) 1905
13/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1818
13/07/2563 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1865
23/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 1802
24/06/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางมณี ไปบ้านนางพุทธสิน 1867
24/06/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางโสภา ไปบ้านนายบุญเหลือ 1854
31/07/2563 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1903
30/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1868
03/07/2563 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองข้าวกี่ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1918
03/07/2563 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกหนองสรวงสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1898
21/05/2563 : ประกาศ เผยแพร่ราคาโครงการก่อสร้าางถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1827
05/05/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 1910


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>