นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
8   คน
สถิติวันนี้
32   คน
สถิติทั้งหมด
65832   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

ค้นหาจาก :
09/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 2033
09/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 2030
02/03/2564 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (อาคารอเนกประสงค์) 1986
23/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 บริเวณจาก บ้านนายไพฑูรย์ สงครินทร์ ถึงหน้าบ้าน นายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ 2043
23/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 บริเวณจาก แยกบ้านนางสมจิตร ศรีคำ ไปบ้าน นายบุญมี บรรดาศักดิ์ 2063
05/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านนางรุจิรา ชวนนอก ถึงบ้าน นางเกษราภรณ์ จันทร์หอม 2068
05/02/2564 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณจาก ศพด.บ้านเสมาใหญ่ ไปบ้านนางอลิษา การถาง 2094
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1394
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1299
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1368
09/12/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1300
13/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางคำหมา ลึ่มนอก ถึงบ้านนางสำเภา ทองนอก) 1342
13/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 (บริเวณจากนานายสมรรถ ศรีนอก ไปถนนเสมาใหญ่ – หัวหนอง) 1355
13/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1288
13/07/2563 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1325
23/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 1287
24/06/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางมณี ไปบ้านนางพุทธสิน 1333
24/06/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางโสภา ไปบ้านนายบุญเหลือ 1327
31/07/2563 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1304
30/07/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1311
03/07/2563 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองข้าวกี่ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1324
03/07/2563 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกหนองสรวงสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1314
21/05/2563 : ประกาศ เผยแพร่ราคาโครงการก่อสร้าางถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1317
05/05/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 1368
05/05/2563 : ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1382
28/04/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3 1286
28/04/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการขุดสระ บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 1375
28/04/2563 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยนาเพียง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1353
17/03/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1298
17/03/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 1336
16/03/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1312
11/03/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1392
05/03/2563 : ประกาศราคากลาง โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1324
28/02/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1294
27/02/2563 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 1299
23/12/2562 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 1351
17/12/2562 : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1251
18/11/2562 : ประกาศราคากลาง โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1345
18/11/2562 : ประกาศราคากลาง โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1287
25/04/2562 : ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการ ขุดลอกสระประปาหมู่บ้าน บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1345
13/03/2562 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครางการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1376
13/03/2562 : ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครางการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1406
26/02/2562 : ประการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1353
26/02/2562 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1346
18/02/2562 : ประการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1361
18/02/2562 : ประการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1354
18/02/2562 : ประการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1343
18/02/2562 : ประการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1390
06/02/2562 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 1348
06/02/2562 : ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 1340


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>