นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
30   คน
สถิติวันนี้
229   คน
สถิติทั้งหมด
155504   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

15/03/2023 : จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าติดชุดเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : จ้างจัดทำตรายาง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2023 : จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างจัดหาชุด แต่งหน้า จัดหาเครื่องประดับและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการแสดงเพื่อจัดส่งการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบัวใหญ่ ตามโครงการฉลองชัยท้าวสุรนารีและบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๖
01/03/2023 : จ้างจัดหาชุด แต่งหน้า จัดหาเครื่องประดับและอุปกรณ์ประกอบขบวนแห่ในขบวนรถไหม ประกอบโครงการฉลองชัยท้าวสุรนารีและบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2023 : จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ ด้านหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2023 : จ้างจัดทำตรายาง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2023 : จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2023 : จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ จากสามแยกบ้านนางอัปสร เพียนอก ไป ด้านหลังโรงเรียนบ้านดอนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2023 : จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายอารี การถาง ไป บ้านนายสำเริง เพชรภูวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2023 : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2023 : จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ จากบ้านนายมนูญ ไชยนอก ไป บ้านนายโกวิทย์ รักสุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2023 : จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ ด้านหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2023 : จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ ด้านหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1สายข้างศาลปู่ตา ถึง บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า สวนนายประมวล ศรีศักดิ์นอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางถนอม ประจิตร ถึง โรงเรียนบ้านเสมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง บ้านนายประกาศิต น้อยการนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง บ้านนายประกาศิต น้อยการนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1สายข้างศาลปู่ตา ถึง บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า สวนนายประมวล ศรีศักดิ์นอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1สายข้างศาลปู่ตา ถึง บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า สวนนายประมวล ศรีศักดิ์นอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางถนอม ประจิตร ถึง โรงเรียนบ้านเสมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓ จากศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง บ้านนายประกาศิต น้อยการนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางถนอม ประจิตร ถึง โรงเรียนบ้านเสมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางถนอม ประจิตร ถึง โรงเรียนบ้านเสมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2023 : จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางถนอม ประจิตร ถึง โรงเรียนบ้านเสมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 จากบ้านร้อยตรีเจิด ขวาธิจักร ถึง สวนนายประจวบ ช่างเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2023 : จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 จากบริเวณนานางเพ็ชรบุรี ศรีนอก ถึง ที่สาธารณประโยชน์โนนขามเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2023 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลปู่ตา ถึง บ้านนายทองคำ แก้วอุดร บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023 : จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่างโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>