นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
65836   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

11/06/2021 : จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสมาใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2021 : จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2021 : จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2021 : จ้างเหมาผู้ช่วยนายช่างโยธา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2021 : จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการกองช่าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2021 : จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2021 : จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2021 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2021 : จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2021 : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2021 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2021 : จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2021 : จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2021 : จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2021 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะ
27/04/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายรณรงค์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
27/04/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2021 : จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2021 : จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2021 : จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2021 : จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>