นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
43   คน
สถิติทั้งหมด
107518   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ด้านการบริการพื้นฐาน 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน   

  1.   การคมนาคมขนส่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่อยู่ห่างจากที่ว่าอำเภอบัวใหญ่มาทางทิศใต้ประมาณ   12

กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา   ประมาณ  88   กิโลเมตร  การติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา  ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพสายนครราชสีมา – อุดรธานี แยกซ้ายบริเวณบ้านโนนตาเถรมาตามถนน รพช. สาย     โนนตาเถร – บัวใหญ่ (นม 1022) แยกซ้ายเข้าถนนสายดอนรี – โนนเต็ง  (นม 4007)  ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่   และใช้เส้นทางถนนลาดยาง  สายบ้านเสมาใหญ่ – หัวหนอง (นม. 2083) เชื่อมกับอำเภอบัวใหญ่    ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่  จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง  เชื่อมต่อกับถนนลาดยางซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของตำบล

มีเส้นทางสายหลัก  จำนวน  3   สายทาง   ดังนี้

                   -  ถนนลาดยาง (นม. 4007)       สายดอนรี  –  โนนเต็ง

-  ถนนลาดยาง (นม. 2083)       สายบ้านเสมาใหญ่  –  หัวหนอง

-  ถนนลาดยาง (นม. 1022)       สายอำเภอบัวใหญ่  –  โนนตาเถร

 

  1.   การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์   ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  และมีพื้นที่มาก

 

  1.   การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่    มีระบบประปาหมู่บ้านครบทั้ง  11  หมู่บ้าน   สามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน   ซึ่งอาศัยน้ำจากน้ำฝนเพียงทางเดียว   หากปีใดมีปริมาณน้ำฝนมาก  ก็มีมีน้ำใช้เพียงพอ  ซึ่งในปี  2558 ตำบลเสมาใหญ่เคยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง  ทำให้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาแห้งขอด   ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  ได้มีการขนจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  รวมทั้งการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค  แต่ปัญหาของพื้นที่ตำบลเสมาใหญ่  คือน้ำส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็ม  การใช้น้ำบาดาล  จึงเป็นเพียงการบรรเทาปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น   

 

 

  1.   โทรศัพท์

ตำบลเสมาใหญ่ให้การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ส่วนบุคคลทั้งหมด  100 %

 

 

  1.   ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

ใช้บริการของไปรษณีย์อำเภอบัวใหญ่   โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ประจำเขตพื้นที่ตำบล

เสมาใหญ่  ให้บริการส่งไปรษณีย์ตามหมู่บ้าน  และบริการรับส่งพัสดุเอกชน

 

 

 

 เข้าชม : 11300