นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
24   คน
สถิติวันนี้
229   คน
สถิติทั้งหมด
155504   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ด้านการบริการพื้นฐาน 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน   

  1.   การคมนาคมขนส่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่อยู่ห่างจากที่ว่าอำเภอบัวใหญ่มาทางทิศใต้ประมาณ   12

กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา   ประมาณ  88   กิโลเมตร  การติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา  ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพสายนครราชสีมา – อุดรธานี แยกซ้ายบริเวณบ้านโนนตาเถรมาตามถนน รพช. สาย     โนนตาเถร – บัวใหญ่ (นม 1022) แยกซ้ายเข้าถนนสายดอนรี – โนนเต็ง  (นม 4007)  ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่   และใช้เส้นทางถนนลาดยาง  สายบ้านเสมาใหญ่ – หัวหนอง (นม. 2083) เชื่อมกับอำเภอบัวใหญ่    ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่  จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง  เชื่อมต่อกับถนนลาดยางซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักของตำบล

มีเส้นทางสายหลัก  จำนวน  3   สายทาง   ดังนี้

                   -  ถนนลาดยาง (นม. 4007)       สายดอนรี  –  โนนเต็ง

-  ถนนลาดยาง (นม. 2083)       สายบ้านเสมาใหญ่  –  หัวหนอง

-  ถนนลาดยาง (นม. 1022)       สายอำเภอบัวใหญ่  –  โนนตาเถร

 

  1.   การไฟฟ้า

การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์   ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  และมีพื้นที่มาก

 

  1.   การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่    มีระบบประปาหมู่บ้านครบทั้ง  11  หมู่บ้าน   สามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน   ซึ่งอาศัยน้ำจากน้ำฝนเพียงทางเดียว   หากปีใดมีปริมาณน้ำฝนมาก  ก็มีมีน้ำใช้เพียงพอ  ซึ่งในปี  2558 ตำบลเสมาใหญ่เคยประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง  ทำให้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาแห้งขอด   ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  ได้มีการขนจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง  รวมทั้งการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค  แต่ปัญหาของพื้นที่ตำบลเสมาใหญ่  คือน้ำส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็ม  การใช้น้ำบาดาล  จึงเป็นเพียงการบรรเทาปัญหาเบื้องต้นเท่านั้น   

 

 

  1.   โทรศัพท์

ตำบลเสมาใหญ่ให้การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ส่วนบุคคลทั้งหมด  100 %

 

 

  1.   ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

ใช้บริการของไปรษณีย์อำเภอบัวใหญ่   โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ประจำเขตพื้นที่ตำบล

เสมาใหญ่  ให้บริการส่งไปรษณีย์ตามหมู่บ้าน  และบริการรับส่งพัสดุเอกชน

 

 

 

 เข้าชม : 13474