นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
20   คน
สถิติวันนี้
226   คน
สถิติทั้งหมด
155501   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

งานจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
09/02/2566 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ใสสะอาด ปี ๒๕๖๖ 47
14 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน) บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 2077
2 ก.ค. 2558 : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างวางท่อลอด คสล.Ø 1.50 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 2028
2 ก.ค. 2558 : ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน) บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 2195
12 มิ.ย. 2558 : สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 2061
11 มิ.ย. 2558 : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 2137
11 มิ.ย. 2558 : สอบราคาจ้างโครงการวางท่อลอด คสล.Ø 1.50 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 2026
5 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการวางท่อลอด คสล.Ø 1.50 เมตร ข้ามคลองกระเบื้อง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 2026
5 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 2159
5 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (แบบถนนสำหรับน้ำล้นผ่าน) บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 2004
14 พ.ค. 2558 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2138
1 เม.ย. 2558 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 2242
1 เม.ย. 2558 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2045
1 เม.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2138
1 เม.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 2100
20 มี.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2158
20 มี.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดดินหนองแวง บ้านนา หมู่ที่ 3 2154
20 มี.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองตาสุด บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ,บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 2132
2 ก.พ. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 2158
2 ก.พ. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2089
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 2105
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 2179
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 2130
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3 2047
7 ม.ค. 2558 : สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 2120
10 มิ.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 2170
21 พ.ค. 2557 : สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2223
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 2292
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 2204
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3 2232
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2256
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านนายวิรัช บรรดาศักดิ์) 2378
8 เม.ย. 2557 : ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1(บริเวณบ้านนางศิริพร ประสิทธิ์นอก) 2333
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 2232
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 2220
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 2189
7 ก.พ. 2557 : สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 2239
2 ก.ย. 2556 : ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลส์ติกบ้านหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่ ไปบ้านเสมาใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2500
15 ก.ค. 2556 : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลงดินลูกรัง บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 2347
27 มิ.ย. 2556 : ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2279
21 พ.ค. 2556 : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 2410
10 ก.ย. 2555 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 3201
14 ส.ค. 2555 : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลและสนามกีฬาเอนกประสงค์ภายในโรงเรียนบ้านเสมา หมู่ที่ 1 2480


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1