นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
107515   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
10/05/2565 : ประกาศ ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 265
10/05/2565 : ประกาศ ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 282
06/05/2565 : ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 305
06/05/2565 : ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 283
06/05/2565 : ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 273
20/04/2565 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ( มกราคม - มีนาคม 2565) 575
21/02/2565 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปา ขยายเขตการให้บริการ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 576
09/02/2565 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 542
09/02/2565 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 540
28/01/2565 : ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 533
28/01/2565 : ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 554
24/12/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 579
24/12/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 570
22/12/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 519
22/12/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 504
23/11/2564 : จ้างเหมาคนทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 377
23/11/2564 : จ้างเหมาคนทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง บ้านนา หมู่ที่ 3 399
23/11/2564 : จ้างเหมาคนทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 412
23/11/2564 : จ้างเหมาคนทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 406
24/11/2564 : จ้างเหมารถพร้อมคนขับ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 สำหรับขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 402
24/11/2564 : จ้างเหมารถพร้อมคนขับ บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 สำหรับขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 434
24/11/2564 : จ้างเหมารถพร้อมคนขับ บ้านนา หมู่ที่ 3 สำหรับขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 396
24/11/2564 : จ้างเหมารถพร้อมคนขับ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 สำหรับขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390
24/11/2564 : จ้างเหมารถพร้อมคนขับ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 สำหรับขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 576
26/11/2564 : ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 401
18/10/2564 : ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 412
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 401
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 430
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 393
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 402
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 402
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 387
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 392
13/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 413
13/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 391
13/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 372
13/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 379
13/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 377
07/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 417
07/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 406
07/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 387
07/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 392
07/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 371
07/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 377
31/05/2564 : ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม สำหรับเด็กนักเรียนปีก 576
08/06/2564 : ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 528
04/06/2564 : ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 602
09/03/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 6527
16/03/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 6279
21/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564) 2605


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>