นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
23   คน
สถิติวันนี้
223   คน
สถิติทั้งหมด
155498   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
07/02/2566 : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 47
31/01/2566 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบริเวณนานางเพ็ชรบุรี ศรีนอก ถึง ที่สาธารณประโยชน์โนนขามเตี้ย บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ 39
28/02/2566 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบริเวณศาลปู่ตา ถึง บ้านนายทองคำ แก้วอุดร บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ 53
31/01/2566 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 จากสายจากบ้านร้อยตรีเจิด ขวาธิจักร ถึง สวนนายประจวบ ช่างเหล็ก 80
10/11/2565 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากป่าช้าบ้านโนนสีสุก - แยกนานายแพง นะสุโห บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 21
10/11/2565 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 จากบริเวณสวนนางสาวทองบ่อ สนิทนอก ไป นานางติ่ง ทำกันหา 21
10/11/2565 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 จากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ไป หน้าวัดบ้านโนนติ้ว 27
07/09/2565 : ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก หมู่ที่ ๙ (สายทาง นม.ถ. ๒๙๒ - ๐๓) 26
18/10/2565 : ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 37
10/10/2565 : ประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง 63
10/05/2565 : ประกาศ ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 446
10/05/2565 : ประกาศ ขอเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 426
06/05/2565 : ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 502
06/05/2565 : ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 454
06/05/2565 : ประกาศ เชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 405
20/04/2565 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ( มกราคม - มีนาคม 2565) 957
21/02/2565 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการวางท่อเมนระบบน้ำประปา ขยายเขตการให้บริการ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 960
09/02/2565 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 938
09/02/2565 : ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่และหน่วยงานภายใต้สังกัด 882
28/01/2565 : ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 816
28/01/2565 : ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 876
24/12/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 886
24/12/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 873
22/12/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 814
22/12/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 766
23/11/2564 : จ้างเหมาคนทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 599
23/11/2564 : จ้างเหมาคนทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง บ้านนา หมู่ที่ 3 611
23/11/2564 : จ้างเหมาคนทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 609
23/11/2564 : จ้างเหมาคนทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 638
24/11/2564 : จ้างเหมารถพร้อมคนขับ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 สำหรับขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 586
24/11/2564 : จ้างเหมารถพร้อมคนขับ บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 สำหรับขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 636
24/11/2564 : จ้างเหมารถพร้อมคนขับ บ้านนา หมู่ที่ 3 สำหรับขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 609
24/11/2564 : จ้างเหมารถพร้อมคนขับ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 สำหรับขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 599
24/11/2564 : จ้างเหมารถพร้อมคนขับ บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 สำหรับขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน วัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 775
26/11/2564 : ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 584
18/10/2564 : ประกาศ รายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 621
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 590
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 627
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 589
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 571
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 660
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 574
30/09/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 594
13/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 612
13/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 587
13/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 576
13/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 593
13/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 543
07/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 629
07/09/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 619


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>