นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
8   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
65830   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
09/03/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 5203
16/03/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 5063
21/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564) 1954
25/02/2564 : การนำส่งข้อมูลรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจะปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563. 3025
24/12/2563 : การนำส่งข้อมูลรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจะปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พ.ย.2563. 3165
07/01/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 3069
09/03/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 1980
09/03/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 2045
05/01/2564 : รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 1972
24/02/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 บริเวณจาก แยกบ้านนางสมจิตร ศรีคำ ไปบ้าน นายบุญมี บรรดาศักดิ์ 1983
24/02/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3 บริเวณจาก บ้านนายไพฑูรย์ สงครินทร์ ถึงหน้าบ้าน นายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ 1973
19/11/2563 : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 1951
21/01/2564 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ธ.ค. 63 1959
23/12/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน พ.ย. 63 1975
23/12/2563 : รายงานข้อมูลรายได้และรายจ่ายของ อปท. ปีงบประมาณ 2564 เดือน ต.ค. 2563 2055
10/02/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณจาก บ้านนางรุจิรา ชวนนอก ถึงบ้าน นางเกษราภรณ์ จันทร์หอม 1991
10/02/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณจาก ศพด.บ้านเสมาใหญ่ ไปบ้านนางอลิษา การถาง 1942
09/12/2563 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 1428
09/01/2564 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1419
09/12/2563 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 1339
09/12/2563 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1423
25/06/2563 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางโสภา ไปบ้านนายบุญเหลือ 1333
25/06/2563 : ขอเชิญเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านดอนบก หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนางมณี ไปบ้านนางพุทธสิน 1337
29/10/2563 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1301
05/08/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน ก.ค. 63 1319
05/08/2563 : รายงานงบเดือนกรกฎาคม 2563 1273
15/07/2563 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองข้าวกี่ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1284
15/07/2563 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสรวงสาธารณประโยชน์ บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1306
14/12/2561 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม. 2083 สายบ้านหัวหนอง - บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1297
09/07/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 1274
09/07/2563 : รายงานงบเดือนมิถุนายน 2563 1323
09/07/2563 : รายงานข้อมูลสำนักนโยยายการคลัง เดือน มิ.ย. 63 1279
07/01/2563 : รายงานงบเดือนธันวาคม 2562 1356
06/12/2562 : รายงานงบเดือนพฤศจิกายน 2562 1306
21/05/2563 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1255
28/04/2563 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการขุดสระ บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 1305
28/04/2563 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการขุดสระ บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 1269
28/04/2563 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนา หมู่ที่ 3 1312
28/04/2563 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยนาเพียง บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1272
18/10/2562 : ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองคลัง 1277
17/10/2562 : ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1312
13/12/2561 : ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.2083สายบ้านหัวหนอง – บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเสมาใหญ่ 1295
02/11/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์พร้อม 1339
09/01/2561 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 5 1315
09/01/2561 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 10 1267
09/01/2561 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการปรับปรุงลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 1323
08/01/2561 : ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1 1292
22/12/2560 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11 1404
22/12/2560 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ 6 1364
06/01/3104 : ขอเชิญเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันคูคลอง บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ 9 1378


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>