นายอุเทน  ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
65838   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555

สำนักปลัด

นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจักรกฤษ เลไธสง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวกองแบ้ง จ้ำนอก
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวผ่องศรี ธรรมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววนิดา บรรดาศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิตติศักด์ นามวันสา
คนงานทั่วไป
นายสิทธิศักดิ์ ศิลป์นอก
คนงานทั่วไป