นายอุเทน ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
5   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
107525   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้...
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้...
 • กิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้ารา...
  กิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้ารา...
 • การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั...
  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั...
 • การประชุมประชาคม บ้านหนองหัวช้าง ม.7 ...
  การประชุมประชาคม บ้านหนองหัวช้าง ม.7 ...
 • ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/...
  ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/...
 • ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ...
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ...
 • ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่...
  ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่...
 • การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขอ...
  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขอ...
 • สำรวจความเสียหาย เหตุวาตภัย เมื่อวันท...
  สำรวจความเสียหาย เหตุวาตภัย เมื่อวันท...
 • การซ่อมแซมถนน ม.1
  การซ่อมแซมถนน ม.1
 • สำรวจพื้นที่เพื่อขอรับงบประมาณในการก่...
  สำรวจพื้นที่เพื่อขอรับงบประมาณในการก่...
 • ซ่อมแซมถนน ม.6 บ้านโนนติ้ว
  ซ่อมแซมถนน ม.6 บ้านโนนติ้ว
 • การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้เลือดออก
  การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไข้เลือดออก
 • ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลแล ...
  ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลแล ...
 • โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง...
  โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง...
 • กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุ...
 • มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้ป...
  มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้ป...
นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ
นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายคารมณ์ ศิริเวช
นายคารมณ์ ศิริเวช
ประธานสภา อบต.
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
โทร.044-976218

สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
ลงข่าว : 03/08/2565 โดย : นักวิชาการพัสดุ 60
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : นักวิชาการพัสดุ 16
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ 4
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : นักวิชาการพัสดุ 14
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : นักวิชาการพัสดุ 15
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2
ลงข่าว : 25/07/2022 โดย : นักวิชาการพัสดุ 13
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ 1
ลงข่าว : 25/07/2565 โดย : นักวิชาการพัสดุ 26
ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ลงข่าว : 04/07/2565 โดย : นักวิชาการพัสดุ 27
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.นครราชสีมา
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1-5 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 1-5 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียน จากการตัดสินสิทธิ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในกรณีเจอเชื้อร้ายแรง ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมในกลุ่มพื้นที่เดียวกันตามหลักโลจิสติกส์ (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ 2565 สำหรับการดำเนินงานแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
สำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจเตาเผาศพในวัด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผล (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
การแจ้งเตือนกรณีตรวจพบการโจมตีต่อเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
ระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
11/08/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานและเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 และเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/08/2022 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน) กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2022 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
No gift Policy ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญ
รู้ก่อนเลือก ตอน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
เชิญชวนไปใช้เลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริตเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ภารกิจพิชิตโกง
เที่ยวของดี ตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา


<< กันยายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ อบต.เสมาใหญ่
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธ.ออมสิน
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์”
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงมหาดไทย