นายอุเทน ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายก อบต.เสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
65837   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 • การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั...
  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั...
 • กิจกรรม พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อคว...
  กิจกรรม พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อคว...
 • กิจกรรม เก็บและกำจัดขยะริมทาง
  กิจกรรม เก็บและกำจัดขยะริมทาง
 • การประชุม คณะกรรมการพัฒนา ฯ เพื่อพิจา...
  การประชุม คณะกรรมการพัฒนา ฯ เพื่อพิจา...
 • การประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพ...
  การประชุม ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพ...
 • การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ...
  การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ...
 • การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ...
  การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและ...
 • การประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผน ฯ อ...
  การประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผน ฯ อ...
 • การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขอ...
  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขอ...
 • กิจกรรมรับฟังบรรยายวีดีทัศน์การปลูกฝั...
  กิจกรรมรับฟังบรรยายวีดีทัศน์การปลูกฝั...
 • กิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริ...
  กิจกรรม ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริ...
 • กิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจ...
  กิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างความจ...
 • Km เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส...
  Km เรื่อง การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส...
 • วันที่ 13 มีนาคม2564  อบต.เสมาใหญ่ ...
  วันที่ 13 มีนาคม2564 อบต.เสมาใหญ่ ...
 • การประชุมเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับนวัตก...
  การประชุมเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับนวัตก...
 • ประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติ...
  ประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติ...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภ...
 • การออกสำรวจพื้นที่บ้านหนองหัวช้าง หมู...
  การออกสำรวจพื้นที่บ้านหนองหัวช้าง หมู...
นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ
นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพรเทพ กิติกรวรากุล
นายพรเทพ กิติกรวรากุล
ประธานสภา อบต.
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
โทร.044-976218

ขอเชิญเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8
ลงข่าว : 09/03/2564 โดย : นักวิชาการพัสดุ 5210
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8
ลงข่าว : 16/03/2564 โดย : นักวิชาการพัสดุ 4904
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2
ลงข่าว : 16/03/2564 โดย : นักวิชาการพัสดุ 5067
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ 11
ลงข่าว : 18/05/2564 โดย : นักวิชาการพัสดุ 6134
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 8
ลงข่าว : 18/05/2564 โดย : นักวิชาการพัสดุ 6296
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ 3
ลงข่าว : 18/05/2564 โดย : นักวิชาการพัสดุ 6119
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ที่จะตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2
ลงข่าว : 18/05/2564 โดย : นักวิชาการพัสดุ 6145
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.นครราชสีมา
การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (ท้องถิ่นอำเภอ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
การแต่งกายมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (1)
แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
การขอทำลายหนังสือ
โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002และกสศ.06
ขยายเวลาเวลาการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564
ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา(ก.อบต.จ.นม.)แทนตำแหน่งที่ว่าง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
11/06/2021 : จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดวงใจสายใยรัก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมขาตั้ง จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/06/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสมาใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2021 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2021 : จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/06/2021 : จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์ จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริตเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ภารกิจพิชิตโกง
เที่ยวของดี ตำบลเสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
เสมาใหญ่ มินิมาราธอน 2562
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กรกฏาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศาลปกครอง
 • ธ.ออมสิน
 • กรมสรรพากร
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงการคลัง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมบัญชีกลาง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ธกส
 • กรมจัดหางาน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ อบต.เสมาใหญ่
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์