นายอุเทน ศรีนอก
นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
23   คน
สถิติวันนี้
247   คน
สถิติทั้งหมด
155522   คน
เริ่มนับวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
 • รณรงค์ปลุกจิตสำนึกการงดรับ งดให้ ของข...
  รณรงค์ปลุกจิตสำนึกการงดรับ งดให้ ของข...
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การป...
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การป...
 • กิจกรรม การประกาศเจตนารมย์นโยบาย No G...
  กิจกรรม การประกาศเจตนารมย์นโยบาย No G...
 • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่...
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่...
 • การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ...
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ...
 • การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที...
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที...
 • การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที...
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที...
 • ประชาสัมพันธ์ชองทางการตอบแบบวัดการรับ...
  ประชาสัมพันธ์ชองทางการตอบแบบวัดการรับ...
 • No gift Policy เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร
  No gift Policy เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร
 • การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง...
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง...
 • การประชุมประชาคมตำบลร่วมกับคณะกรรมการ...
  การประชุมประชาคมตำบลร่วมกับคณะกรรมการ...
 • ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเ...
  ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเ...
 • โครงการขับคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการ...
  โครงการขับคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการ...
 • การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้...
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้...
 • กิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้ารา...
  กิจกรรม ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้ารา...
 • การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั...
  การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั...
 • การประชุมประชาคม บ้านหนองหัวช้าง ม.7 ...
  การประชุมประชาคม บ้านหนองหัวช้าง ม.7 ...
 • ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/...
  ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/...
นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ
นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายคารมณ์ ศิริเวช
นายคารมณ์ ศิริเวช
ประธานสภา อบต.
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
โทร.044-976218

ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบ้านแจ้งสว่าง ถึง คุ้ม โคกกลาง เชื่อมตำบลดอนตะหนิน (รหัสทางหลวง นม.ถ. ๒๙๒ -๐๑)
ลงข่าว : 18/11/2565 โดย : นักวิชาการพัสดุ 1
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลงข่าว : 18/11/2565 โดย : นักวิชาการพัสดุ 11
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงข่าว : 30/08/2565 โดย : นักวิชาการพัสดุ 12
ประกาศ สรุปข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ลงข่าว : 02/03/2566 โดย : นักวิชาการพัสดุ 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ใสสะอาด ปี ๒๕๖๖
ลงข่าว : 09/02/2566 โดย : นักวิชาการพัสดุ 48
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ลงข่าว : 07/02/2566 โดย : นักวิชาการพัสดุ 47
ขอเชิญเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบริเวณนานางเพ็ชรบุรี ศรีนอก ถึง ที่สาธารณประโยชน์โนนขามเตี้ย บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑
ลงข่าว : 31/01/2566 โดย : นักวิชาการพัสดุ 40
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.นครราชสีมา
แจ้งมติ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรื่อง การโอน โอน(ย้าย) รับโอน โอน(ย้าย) และไปดำรงตำแหน่งแห่งอื่น ของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และข้าราชการอื่น
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ ๑
อบรมการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
การนำเข้าข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการตรวจวัดค่าควันดำและระดับเสียงจากท่อไอเสียรถยนต์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
โครงการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2566
แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค"ครั้งที่ 3 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
15/03/2023 : จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้าติดชุดเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : จ้างจัดทำตรายาง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/03/2023 : จ้างเหมาจัดทำตรายาง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างจัดหาชุด แต่งหน้า จัดหาเครื่องประดับและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการแสดงเพื่อจัดส่งการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบัวใหญ่ ตามโครงการฉลองชัยท้าวสุรนารีและบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๖
01/03/2023 : จ้างจัดหาชุด แต่งหน้า จัดหาเครื่องประดับและอุปกรณ์ประกอบขบวนแห่ในขบวนรถไหม ประกอบโครงการฉลองชัยท้าวสุรนารีและบัวไหม บัวใหญ่ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/02/2023 : จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙ ด้านหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2023 : จ้างจัดทำตรายาง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2023 : จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2023 : จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ จากสามแยกบ้านนางอัปสร เพียนอก ไป ด้านหลังโรงเรียนบ้านดอนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ใสสะอาด 2566 และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
No gift Policy ไม่ให้ไม่รับ ของขวัญ
รู้ก่อนเลือก ตอน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น
เชิญชวนไปใช้เลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การปลูกฝังเจตคติและวัฒนธรรมสุจริตเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต | ภารกิจพิชิตโกง


<< เมษายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์ อบต.เสมาใหญ่
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธ.ออมสิน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โยธาไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์”
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)